Web Page Counter
New Baby Bouquets

 

Anpassad sökning

 

 

 

 

 


Har ditt företag planerat för 40% personalfrånvaro?

 

www.konsulttorget.com

www.jobblinjen.se

www.espander.se

 

 

Interaktiv info om Pandemi

 

 

                    Vad är en influensapandemi?

 

En influensapandemi uppstår när ett fågelvirus via mutation med mänskligt virus smittar från människa till människa med global spridning.

 

Vad kan vi förvänta oss vid en influensapandemi?

 

20-30% av befolkningen insjuknar i influensa under

en 6-8 veckorsperiod. Alla sektorer i samhället drabbas och belastningen på sjukvård och andra samhällsfunktioner kan väntas bli extremt hög.
Företag drabbats signifikant på grund av hög sjukfrånvaro under denna period.


Finns det skydd i samband med en pandemi?

 

Det finns behandling att tillgå i form avolika typer av vacciner och läkemedel.

Under åtminstone den första pandemivågen kanman dock inte räkna med att ett vaccin finns tillgängligt och att tillgången på antivirusmedicin kommer att vara starkt begränsad.

Detta innebär att för att

säkerställa bästa möjliga beredskap och behandlings- möjlighet i samband med en
pandemi, så behövs en väl genomtänkt och utförlig pandemiplan inom företag och
myndigheter.

 

Pandemier under 1900-talet?

 

Spanska sjukan 1918 (ca 35.000 döda svenskar)

Asiaten 1957 (300.000 svenskar insjuknade)

Hong-Konginfluensan 1968

(Vissa beräkningar säger att en miljon svenskar insjuknade 1968-70)

 

 

Vilket ansvar har/tar myndigheterna?

 

Socialstyrelsen (SoS) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har definierat sitt ansvar
att omfatta samhällsviktiga funktioner såsom sjukvård, räddningstjänst, kommunala
och statliga funktioner som är essensiella för samhället. Privat näringsliv får
själva ta ansvar för sin verksamhet och dess anställda. Detta innebär att ett stort
antal företag behöver skapa beredskap i sin verksamhet för en eventuell pandemi, som
om och när den inträffar, kommer att skapa stor frånvaro och därmed lönsamhetstapp
för verksamheten under de månader som en pandemi härjar, men även eventuellt
komplicerad sjukdom med lång sjukskrivning, samt eventuellt olyckliga dödsfall hos
viss personal.

 

Kan man förbereda sig för en influensapandemi?

 

Givetvis, och det är precis den
tjänst som espander - life science partners erbjuder. Ansvariga myndigheter (WHO, SoS,
KBM) uppmanar verksamhetsansvariga inom företag att planera för en pandemi mot
bakgrund av 20-30 procents personalfrånvaro p.g.a. sjukdom. Till detta skall läggas
de som inte kan vara på arbetsplatsen pga vård av anhörig eller annat skäl. En väl
genomarbetad Pandemiplan är en förutsättning för att minimera de omfattande och negativa effekterna på personal, produktivitet och
lönsamhet under en pandemi.

 

 

 

 

 

NYHETER2010-12-28 Den andra vågen kommer nu och viruset har förändrats mkt lite. Detta innebär att vaccinet som tidigare tagits fram ev. kan användas även denna gång, men samtidigt måste tidigare vaccinerade sannolikt återvaccineras. Vaccinets verkningstid är ca 9 måndader och måste därefter fyllas på.

 

Är det försent att planera nu?

 

Att resonera på det sättet är att ge upp, men att göra en genomgripande pandemi och kontinuitetsplan är nog i absolut senaste laget - då det tar månader att göra en vettig plan för ett större företag.

 

Har man en generell krisplan eller verksamheten är  begränsad i antalet personer som är involverade kan man göra en "snabbplan" genom att säkerställa vissa steg och identifiera kritiska funktioner/personer som måste vara "up and running".

 

Nyckelpersoner, vars beslut och handlingar har avgörande betydelse för funktionaliteten i verskamheten bör utbildas inom pandemi för att kunna fatta de rätta besluten vid rätt tidpunkt under pandemin.

 

Generell utbildning och möjligheten till en "speaking partner" hittar du hos oss!

 

 

Espander - Life Science Partners AB

 

 

 

 

Espander - Life Science Partners AB 

 

Vi hjälper dig igenom planen för att säkerställa

fortsatt affärsmässig framgång och överlevnad

under och efter en influensapandemi!           

 

 

info@pandemiplan.com (telefon 0761-617402)

 

http://blogg.pandemiplan.com

 

 

Länkarna nedan är ett axplock av de dokument som Socialstyrelsen och Krisberedskapsmyndigheten publicerat som vägledning.

 

Espander - Life Science Partners AB - hjälper er att tillämpa innehållet i

i dessa dokument i kombination med de medicinska och marknadsmässiga förutsättningar som behövs för framtagandet av en relevant pandemiplan.

 

 

 

Information om hur ditt företag kan påverkas av andra vågen som nu är över oss?

 

Kontakta oss här              

 

"Frågan är hur aktievärdet påverkas

  av hurvida ett börsnoterat företag

  har en pandemiplan eller inte vid

  en pandemi?"

 

  Mats Espander

  Managing Director

  Espander - Life Science Partners AB

<head><title>

Pandemi</title>
<
meta name="description" content="Utbildning, konsultativt stöd vid utformande av pandemiplan">
<meta name="keywords" content="Pandemi, pandemic, krisplan, pandemiplan, krisberedskapsmyndigheten, socialstyrelsen, länsstyrelsen, företag, näringsliv, Espander. Life Science Partners, riskanalys, sjukfrånvaro, 25%, 40%, tamiflu, relenza, oseltamivir, zanamivir, influensa, vaccin">
<meta name="author" content="Mats Espander">

</head>icle322500.ab